វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះ ប្រកបភីងអ៊ីងភាសាចិនកំរិតដំបូង

វគ្គប្រកបភីងអ៊ីងអាចនាំសិស្សានុសិស្សឆាប់ចេៈភាសាចិនយ៉ាងឆាប់រហ័ស

Beginner 0(0 Ratings) 0 Students enrolled Khmer
Created by HAY Sreytouch
Last updated Sat, 15-Jul-2023
+ View more
Course overview

មុននិងសិស្សានុស្សឈានចូលកំរិតប្រកប អាន សរសេរ និង និយាយបានគឺត្រូវឆ្លងកាត់វគ្គមូលដ្ឋានគ្រិៈមួយនេៈជាមុនសិន

What will i learn?

 • អាចចេះប្រកបអានភាសាចិននៅពេលរៀនចប់
Requirements
 • មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរៀន
Curriculum for this course
19 Lessons 04:43:36 Hours
ជំពូកទី ១
5 Lessons 01:00:22 Hours
 • វីដេអូណែនាំខ្លួន(ភីងអ៊ីង)
  00:20:25
 • មេរៀនទី១ អំពីព្យញ្ជនៈនៃ២៣តួ
  00:06:03
 • មេរៀនទី២ អំពីព្យញ្ជនៈនៃ២៣តួ
  00:09:43
 • មេរៀនទី៣ អំពីព្យញ្ជនៈនៃ២៣តួ
  00:11:22
 • មេរៀនទី៤ អំពីាព្យញ្ជនៈនៃ២៣តួ
  00:12:49
ជំពូកទី២
4 Lessons 00:21:29 Hours
 • មេរៀនទី៥ អំពីស្រៈទោលទាំង៦តួ
  00:07:03
 • មេរៀនទី៦ អំពីស្រៈផ្សំទាំង៩តួ
  00:03:32
 • មេរៀនទី៧ អំពីស្រៈបញ្ជប់ដោយ N ទាំង៥
  00:06:15
 • មេរៀនទី៨ អំពីស្រៈបញ្ចប់ដោយ Ng
  00:04:39
ជំពូកទី៣
2 Lessons 00:43:13 Hours
 • មេរៀនទី៩អំពីព្យញ្ជនៈពេញតួ
  00:20:44
 • មេរៀនទី១០ អំពីស្រៈពេញតួ
  00:22:29
ជំពូកទី៤
8 Lessons 02:38:32 Hours
 • មេរៀនទី១៣ (ត)( j q x + ue)
  00:22:57
 • មេរៀនទី១១(ត) និមិត្តសញ្ញា轻声
  00:17:08
 • មេរៀនទី១១(ត) ទាក់ទងអំពីការដាក់និមិត្តសញ្ញទាំង៤សំលេង(标调)
  00:35:04
 • មេរៀនទី១៤ រៀនអំពីការប្រកប☘️xian ☘️
  00:06:13
 • មេរៀនទី១១ អំពីនិមិត្តសញ្ញាសំលេង
  00:20:59
 • មេរៀនទី១២អំពីការប្រកប
  00:17:41
 • មេរៀនទី១២( ជំនួយការប្រកប)(ត)
  00:18:05
 • មេរៀនទី១៣ រៀនអំពីការប្រកបព្យជញ្ជនៈ j x q
  00:20:25
+ View more
Other related courses
About instructor

HAY Sreytouch

វគ្គមូលដ្ឋានគ្រិៈប្រកបភីងអ៊ីងភាសាចិមកំរិតតំបូង

0 Reviews | 0 Students | 2 Courses
Student feedback
0
0 Reviews
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Reviews

$20 $16
Includes: